Rotary

Rotaryn tavoite

Rotarytoiminnan tavoite määritellään seu­raavasti:

Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemi­sen ihannetta kaiken arvossapidetyn yrit­teliäisyyden perustana

1   edistämällä tuttavuussuhteiden synty­mistä ja siten luomalla tilaisuuksia pal­velemiseen

2   vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena pal­vella yhteiskuntaa

3  innostamalla jokaista rotaria toteutta­maan palvelemisen ihannetta yksityis­elämässään, ammatissaan ja yhteis­kunnan jäsenenä

4  edistämällä kansojen välistä yhteisym­märrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa pal­velemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.

 

Neljän kysymyksen koe

Rotaryn käytännön toimintaa ohjaavat Rotaryn omaksumat eettiset periaatteet, joista ns. Neljän kysy­myksen koe on keskeinen. Tällä kokeella rotarit pyrkivät edistämään hyviä toiminta­tapoja keskinäisessä kanssakäymises­sään ja ajamissaan palveluhankkeissa punnitsemalla toimintaansa seuraavasti

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymäl­lä itseltäsi

1 Onko tämä TOTTA? Is it the TRUTH?

2 Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan?

Is it FAIR to all concerned?

3 Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PA­RANTAAKO TÄMÄ YSTÄVYYSSUH­TEITA?

Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?

4 Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA?

Will it be BENEFICIAL to all concer­ned?

 

Liike- ja ammattialoilla toimivien ro­tarien eettinen julistus

Liike- ja ammattialoilla toimiville rotareille määriteltiin kahdeksan kohdan eettinen julistus vuonna 1989 Singaporessa pide­tyssä sääntövaltuuskunnan kokouksessa. Chicagossa 30-luvulla syntyneen Neljän kysymyksen kokeen ja ns. Singaporen ju­listuksen väliin mahtuu lähes 60 vuoden kehityskaari.

Singaporen julistus

Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on

1 suhtautua omaan ammattiini tilaisuute­na palvella

2 noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisääntöjä

3 tehdä kaikkeni kohottaakseni ammatti­ni arvostusta ja edistääkseni korkeim­pia eettisiä arvoja omassa ammatis­sani olla rehellinen ja tasapuolinen työn­antajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppa­neitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä koh­taan, joihin olen liike- tai ammattisuh­teessa

4 olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhteistyökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa

5 kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteis­kunnalle hyödyllisiä ammatteja

6 tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäes­sä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä auttamaan erityisongelmis­ta kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaa­tua

7 olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä

8 olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille lii­ke- tai ammattikumppaneilleni.

 

LÄHDE: Suomen Rotary

Sopisinko minä rotariksi ?

Olenko ammattikuntani esimerkillinen edustaja ? 

 

 

 

Voisi ajatella niin, että henkilö, joka on oman ammattinsa esimerkillinen edustaja ja haluaa toimia yhdessä muiden samanhenkisten henkilöiden kanssa yhteiskuntansa ja myös maailman kehityksen hyväksi on hyvä rotariehdokas.

Rotarit punnitsevat itse linjaansa kysymällä itseltään ja toimimalla myönteisesti niin sanotussa neljän kysymyksen kokeessaan:

 1. Onko tämä totta ?
 2. Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan ?
 3. Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita ?
 4. Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista ?

Jos jäsenyys kiinnostaa sinua, klikkaa valikosta palkkia Piirit ja klubit, josta löytyy asuinpaikkaasi tai työpaikkaasi lähinnä olevat klubit ja niiden yhteystiedot.

Ota yhteys sinua kiinnostavaan klubiin ja kerro mielenkiinnostasi jäsenyyttä kohtaan. 

Kymmenen hyvää syytä olla rotari:

1.     Mahdollisuus palvelemiseen

2.     Ammatillinen verkottuminen

3.     Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen

4.     Ystävyys

5.     Kulttuurien monimuotoisuus

6.     Hyvä yhteiskunnan jäsen

7.     Maailmanlaajuinen yhteisymmärrys

8.     Viihtyminen

9.     Nuorisovaihto ja rotaryperhe

10.   Eettinen ympäristö

 

LÄHDE: Suomen Rotary